donderdag 24 oktober 2013

Gellik krijgt 110 nieuwe woningen


HBVL 24.10.20113

De actiegroep RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) Gellik is niet te spreken over de plannen van het
gemeentebestuur om in de dorpskern van Gellik 110 nieuwe bouwplaatsen te creëren. Het comité dat naar eigen zeggen een aantal omwonenden groepeert verwijt het gemeentebestuur eigenbelang en een gebrekkige communicatie over de verkavelingsplannen. Reeds 150 omwonenden hebben een petitie van het actiecomité tegen de geplande verkaveling ondertekend.

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld): "Ik betreur dat dit actiecomité anoniem optreedt. Wij ijveren er voor om betaalbare bouwplaatsen aan onze inwoners aan te bieden. Dat we nauwelijks of gebrekkig over onze plannen communiceren, spreek ik met klem tegen. Nog voor we aan de eerste ontwerpen begonnen, in oktober 2011, vonden er twee infovergaderingen plaats. Momenteel is een zoneringsplan klaar om adviezen in te winnen. Vandaag, tijdens een plenaire vergadering in het Provinciehuis in Hasselt, zullen meerdere adviserende diensten - onder andere stedenbouw en monumentenzorg - hun opmerkingen kunnen formuleren en zullen we eventueel aanpassingen doorvoeren." Geen landbouw"Het is trouwens de bevoegdheid van de gemeenteraad om uitspraak te doen over de inhoud van het bestemmings- en onteigeningsplan", gaat Keulen verder. "Op het gewestplan is de zone ook als woonuitbreidingsgebied ingekleurd en niet als landbouwgebied, zoals het anonieme actiecomité beweert."

Open kaart

Schepen van Ruimtelijke Ordening Sofie Martens (Open Vld): "Het bestuur wil starters in Gellik de kans gunnen betaalbaar te bouwen in hun eigen gemeente. Enkel kandidaat kopers die minstens 5 jaar in Lanaken wonen of werken, komen in aanmerking voor een verhuis naar het nieuwe gebied. Ze mogen evenmin over andere eigendommen beschikken. Er is nog helemaal geen sprake van een ingediend gedetailleerd verkavelingsplan. Die beslissing valt pas ten vroegste medio 2014.""Toch willen we inwoners blijven informeren. Daarom houden we op maandag 4 november vanaf 20 uur een infovergadering in het auditorium van de Academie aan de Biesweg in Gellik. Wij spelen open kaart."


Het Belang van Limburg, GK 24 Okt. 2013, Pagina 22