$type=slider$snippet=hide$cate=0$au=0$cm=0$show=home

$type=three$cate=0$meta=0$rm=0$c=30$snip=0$show=/p/wie-is-wie.html

$show=mobile

 

Het meerjarenplan van Gemeente Lanaken 2014 – 2019

De gemeente Lanaken heeft het meerjarenplan voor de periode 2014 – 2019 voorgesteld. Het plan geeft weer welke koers het gemeentebestuur tijdens deze legislatuur wil varen, welke klemtonen men wil leggen en welke projecten men wil realiseren. Het volledige meerjarenplan is te raadplegen op www.lanaken.be/meerjarenplan of via deze link.

Er zijn 10 speerpunten waar het gemeentebestuur de klemtoon op legt.

1. Versterken van het handelscentrum

Het gemeentebestuur zet in op ondersteunende maatregelen ter versterking van het handelscentrum en zal zelf ook initiatieven ontplooien om de lokale middenstand meer zuurstof te bieden. Er is een studie inzake centrummanagement besteld in 2013 die momenteel in de eindfase zit. Met de aanbevelingen uit die studie zal het bestuur aan de slag gaan. Het is de bedoeling om het kooppubliek in het centrum van Lanaken te houden. Om dit te realiseren worden o.m. volgende maatregelen genomen:

- Er zal voor € 900.000 geïnvesteerd worden in een attractieve herinrichting van de Stationsstraat en in een verfraaiing van het Molenweideplein.

- De bestaande winkelgalerijen zullen stapsgewijs heringericht worden.

- Door middel van een actief vestigingsbeleid zullen grotere verkoopoppervlaktes gecreëerd worden en commerciële trekkers naar het centrum gelokt worden.

- Het aanbod aan leegstaande handelspanden zal verminderd worden door de opstart van een leegstandsheffing, waarvan de opbrengst zal aangewend worden om voordelen te creëren voor nieuwe handelszaken die thans ontbreken in het winkelaanbod.

- Het RUP Smeermaas is aan banden gelegd. Nieuwe handelsactiviteiten die concurrentie met zich brengen voor het handelscentrum, zullen niet meer mogelijk zijn.

- Er komt een centrumversterkende bijdrage van € 300 per middenstander in een afgebakende zone in het centrum van Lanaken. Het gemeentebestuur legt zelf een euro bij per euro promotaks. Het hierdoor bekomen budget wordt integraal aangewend voor de promotie van het handelscentrum.

2. Bouw van een sportcomplex
Er komt een multifunctioneel sportcomplex op de site achter het Heilig Hartcollege. Dit sportcomplex zal een sporthal omvatten van 48 x 31 x 9 meter en kan opgesplitst worden in twee delen. Alle binnensporten zoals zaalvoetbal, handbal, volleybal en basketbal zullen er terecht kunnen. Daarnaast wordt minstens een gevechtszaal, een dans- en yogazaal en een polyvalente ruimte voorzien. Daarbij komt er ook een Finse piste en zal er naast het huidige kunstgrasveld nog een 2e kunstgrasveld aangelegd worden.
Dit project wordt opgezet in een PPS-constructie. De private partner zal zorgen voor de opmaak van de plannen, de realisatie van de bouw, de uitbating inclusief de personeelskosten en het onderhoud. Dit alles gedurende een periode van 30 jaar waarna het volledige complex eigendom wordt van de gemeente Lanaken.
De kostprijs wordt geraamd op € 1,1 miljoen per jaar waarvan € 750.000 gedragen wordt door het gemeentebestuur en € 360.000 via subsidies van het Vlaams gewest. De start van de werken is voorzien voor 2015.


3. Extra kinderopvang

Het gemeentebestuur zet in op uitbreiding van de kinderopvang. We doen dit door meer plaatsen te voorzien binnen de kinderopvang van het OCMW maar ook door privé initiatieven financieel te betoelagen.
De eigen gemeentelijk georganiseerde kinderopvang breidt uit van 71 naar 127 plaatsen. Het project middagslapertjes kent een verdubbeling van de capaciteit (van 10 naar 20 plaatsen).

Het gemeentebestuur gaat ook privé initiatieven inzake kinderopvang financieel ondersteunen. Het betreft een investeringssubsidie die verleend zal worden, bij volledig nieuwe initiatieven, de uitbreiding van de bestaande initiatieven met min. 5 plaatsen, of igv kosten die noodzakelijk zijn om aan de nieuwe regelgeving van Kind en Gezin te voldoen. De toelage is beperkt tot max. €1.000 per gerealiseerde plaats met een plafond van 1/3 van de bewezen investeringskosten incl. BTW en verder beperkt tot max € 20.000 voor opvanginitiatieven voor 20 plaatsen en meer.

4. Inzetten op ouderenzorg

In onze gemeente zijn 6747 inwoners ouder dan 60 jaar. Steeds meer mensen worden ook steeds ouder. Voor deze doelgroep zal het gemeentebestuur een ondersteunend beleid voeren naar privé-initiatieven zoals projecten voor ouderenvoorzieningen in Oud-Rekem (69 rusthuisbedden en 17 ouderenflats) en Drie Eiken (69 rusthuisbedden, 30 assistentiewoningen en 18 appartementen). Daarnaast neemt de gemeente ook zelf initiatieven door mee te werken aan de verdere uitbouw van een woonzorgcampus in het centrum van Lanaken : op deze campus zal het OCMW een dienstencentrum voor senioren bouwen. Hier kunnen senioren terecht voor vrijetijdsactiviteiten, het nuttigen van een maaltijd of voorzieningen zoals een kapper of pedicure. Verder komen er nieuwe assistentieflats en wordt het bestaande rusthuis van WZC Sint-Anna grondig gerenoveerd met nieuwe rusthuisbedden en een dagopvang voor senioren. Al deze voorzieningen zullen binnen deze woonzorgcampus maximaal op mekaar worden afgestemd. De realisatie hiervan wordt stapsgewijs voorzien vanaf 2014.

5. Het Spartacusproject

Het gemeentebestuur trekt de kaart van het Spartacusproject om Lanaken op het vlak van mobiliteit niet alleen beter te ontsluiten, maar ook om Lanaken verkeersveiliger te maken en een compleet nieuwe aanblik te geven.

De ring (Europalaan) wordt volledig heraangelegd vanaf Sappi tot de Jan Rosierlaan : er komt een rotonde nabij Sappi, de Europalaan zal een ander traject gaan volgen dat dichter bij de Zuid-Willemsvaart ligt, er komt een tunnel onder de sneltram, een rotonde aan de Jan Rosierlaan en een parking voor 150 voertuigen ter hoogte van het nieuwe station van de sneltram.
Het gemeentebestuur investeert € 2,7 miljoen in de aanleg van 2 aansluitende pleinen. Eén ter hoogte van het Heilig Hartcollege en het andere plein ter hoogte van het huidige Europaplein, waar het station van de sneltram zal komen.

6. Digitale dienstverlening

Het gemeentebestuur zet in op een betere dienstverlening. Een eerste realisatie hiervan is het e-loket dat nu operationeel is. Dit is een primeur voor Limburg. Burgers kunnen hier 24u/24u en 7d/7d terecht voor de aanvraag van documenten. Zij ontvangen deze documenten binnen 5 minuten na aanvraag in hun mailbox thuis, voorzien van een digitale stempel waardoor het document z’n rechtsgeldigheid blijft behouden. De digitale dienstverlening wordt uitgebreid met een online ticketingsysteem voor het cultureel centrum, een SMS-berichtenservice en online meldingskaart. Het gemeentebestuur gaat e-ID kaartlezers ter beschikking stellen om het gebruik van het e-loket te promoten. Ook worden momenteel alle aktes van de dienst burgerzaken gescand zodat deze weldra ook beschikbaar zullen zijn in het e-loket, dat in de loop van 2014 en 2015 zal groeien. Op termijn zullen ook de bouw- en milieuvergunningsaanvragen, via het e-loket kunnen ingediend en opgevolgd worden.

7. Klimaatvriendelijk beleid

Het gemeentebestuur zal een klimaatvriendelijk beleid voeren op verschillende domeinen, in uitvoering van het klimaatactieplan dat in september door de gemeenteraad werd goedgekeurd :

- Er wordt deze legislatuur € 1 miljoen voorzien voor structurele maatregelen inzake het energiezuiniger maken van de gemeentelijke gebouwen. Deze investering moet zich terugverdienen via een substantiële vermindering van de energiekosten van deze gebouwen.

- Er wordt € 65.000 voorzien voor de aankoop van elektrische voertuigen.

- Er worden blijvende maatregelen genomen inzake erosiebestrijding in het buitengebied rond Veldwezelt.

- De gemeente wil binnen het kader van de realisatie van het bosbeleidsplan, het FSC-label voor duurzaam bosbeheer halen en zet een actieplan Kleine landschapselementen op. Hiervoor wordt jaarlijks 45.000 euro uitgetrokken.

- Er zal een project opgezet worden om het particulieren te begeleiden bij het energiezuinig maken van hun woningen. (€ 80.000 per jaar)

- Het project rond eco-efficiënte bedrijventerreinen, moet ervoor zorgen dat restwarmte en restafval van het Euroapark maximaal wordt gerecupereerd. Daarbij zal onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid om spin-off bedrijven aan te trekken naar Lanaken, die gebruik maken van deze reststromen en/of zal geïnvesteerd worden in warmtenetten om restwarmte op een eco-effiënte wijze te recupereren. Tegen september 2014 moet een concreet stappenplan voor de realisatie van deze plannen klaarliggen.

- Jaarlijks wordt € 40.000 geïnvesteerd in het aanplanten van nieuwe bomen in de woonwijken.

8. Inzetten op meer veiligheid

Het gemeentebestuur zet in op meer veiligheid en dat op verschillende terreinen. Een eerste actie daarbij is de installatie van 3 overlastcamera’s op volgende lokaties:

- Gemeenteplein/Kerkplein

- Europaplein/Schumanplein

- Stationsstraat

Daarnaast komen er eveneens 4 verkeerscamera’s op volgende lokaties:

- Grensovergang bij de Brusselseweg

- Grensovergang bij de Maasdijk

- Grensovergang bij de 2e Carabinierslaan

- Kiezelweg Kesselt.

Het veiligheidsgevoel zal ook verbeterd worden door het voorzien van een volcontinue permanentie bij de brandweerpost van Lanaken.

9. Bevorderen van de verkeersveiligheid in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker

Deze legislatuur zullen er heel wat infrastructurele werken uitgevoerd en maatregelen genomen worden die leiden tot veiliger schoolomgevingen of verkeersinfrastructuur :

- De volledige schoolomgeving in het centrum van Smeermaas wordt heraangelegd en verkeersveiliger gemaakt. Deze werken worden gekoppeld aan rioleringswerken. Uitvoering is voorzien in 2014. Kostprijs € 2.750.000 euro (voor €2.000.000 gesubsidieerd)

- Er komt tegen 2017 een trage verbinding langs de Langkeukelbeek, vanaf het Molenweideplein, via de Pannestraat tot aan het Heilig Hartcollege en het sportpark Montaignehof. Kostprijs € 770.000.

- Er komen in 2016 fietspaden langs de Heirbaan.

- In 2015 worden de ontbrekende fietspaden op de Bilzerbaan (N2) aangelegd. Investeringskost is € 620.000, volledig gesubsidieerd door het Vlaams gewest.

- Jaarlijks trekt de gemeente € 100.000 uit voor de aanleg en herstellingen van fietspaden langs gemeentewegen en € 125.000 voor aanleg en onderhoud van voetpaden. Deze legislatuur betreft het dus een bedrag van liefst € 1.350.000.

10. Een dynamisch toeristisch beleid.
Het gemeentebestuur wil Lanaken als een groene en aantrekkelijke gemeente op de kaart zetten. Daarbij ligt de klemtoon op de bestaande sites van Oud-Rekem en domein Pietersheim maar ook op de Neanderthalersite, waarvan de werken deze maand gestart zijn. De conservering en ontsluiting van de Neanderthalersite is een belangrijk speerpuntdossier in het toeristisch beleid deze legislatuur. In Pietersheim worden twee nieuwe parkings aangelegd en in Oud-Rekem komt er een toeristenhaventje langs de Zuid-Willemsvaart.

Daarnaast gaat het bestuur voor een geïntegreerd toeristisch beleid, waarbij ‘toerisme’ op intensieve manier gaat samenwerken met ‘lokale economie’ en waarbij strategische samenwerkingsverbanden worden aangegaan met publieke en private partners om toeristische diensten en projecten te realiseren en promotie te voeren.[In de kijker]_$type=sticky$l=0$c=4$cate=1$h=318$icon=1$m=0$hide=home

[Events]_$type=carousel$cate=0$show=post

[Marino Keulen]_$type=two$cate=0$meta=0$rm=0$c=6$snip=0$hst=https://marinokeulen.blogspot.be/

Naam

artikel,204,event,57,facts & figures,18,foto,71,in de kijker,47,pers,103,publicaties,11,video,40,wie is wie,35,
ltr
item
Open VLD Lanaken: Het meerjarenplan van Gemeente Lanaken 2014 – 2019
Het meerjarenplan van Gemeente Lanaken 2014 – 2019
Open VLD Lanaken
http://openvldlanaken.blogspot.com/2014/01/het-meerjarenplan-van-gemeente-lanaken.html
http://openvldlanaken.blogspot.com/
http://openvldlanaken.blogspot.com/
http://openvldlanaken.blogspot.com/2014/01/het-meerjarenplan-van-gemeente-lanaken.html
true
3013909021066521097
UTF-8
Alle berichten geladen Geen zoekresultaten ONTDEK MEER Lees meer Beantwoorden Cancel antwoord Delete door Home PAGINA'S BERICHTEN Ontdek Alles VOOR U AANGERADEN LABEL ARCHIEF ZOEKEN ALLE BERICHTEN Geen zoekresultaten Terug Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minuut geleden $$1$$ minutes ago 1 uur geleden $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago meer dan 5 weken geleden Volgers Volg THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy