zaterdag 5 januari 2013

Bevoegdheidsverdeling nieuwe legislatuur 2013-2018


Hierna de bevoegdheidsverdeling voor het nieuwe college van burgemeester en schepenen, het OCMW-voorzitterschap en het voorzitterschap van de gemeenteraad
-legislatuur 2013-2018-, van de gemeente Lanaken.

De meerderheid wordt gevormd door 14 raadsleden van de Open VLD en 3 raadsleden van sp.a-GROEN.

Beide partijen zijn bij de verkiezing van 14 oktober 2012 er elk 1 zetel op vooruitgegaan.

Marino Keulen, Burgemeester – Open VLD
            Algemeen beleid
            Politie, veiligheid
            Bevolking en burgerlijke stand
            Brandweer, brandpreventie en rampenplanning
            Erediensten en kerkfabrieken
            Interne preventie
            Grensoverschrijdende samenwerking
            Public relations en info
Inspraak diverse raden en burgers
Financiën en begroting

Michel Stevens, voorzitter OCMW en schepen – sp.a-GROEN
            Voorzitter OCMW
            Senioren
            Ontwikkelingssamenwerking
            Gehandicaptenbeleid

Mark Curvers, eerste schepen – Open VLD
            Economie
            Industrie
            Sociale economie en tewerkstelling
            Toerisme
            Feesten en plechtigheden
            Middenstand, markten en kermissen
            Pietersheim
            AGB opvolging autonoom gemeentebedrijf

Tony Castermans, schepen (2 jaar: 01.01.13 tem 31.12.14) – sp.a-GROEN
Christel Gorissen, schepen (4 jaar: 01.01.15 tem 31.12.18) – sp.a-GROEN
            Mobiliteit
            Verkeer
            Leefmilieu, duurzaamheid en natuurbehoud
            Bosbeheer en landbouw
            Dierenwelzijn
            Energie

Sofie Martens, schepen – Open VLD
            Ruimtelijke ordening
            Bestemming en gebruik gebouwen, patrimonium
            Grondbeleid
            Cultuur
            Culturele infrastructuur
            Huisvesting en wonen

Patrick Tollenaers, schepen – Open VLD
            Openbare werken, technische dienst, regie der werken
            Onderhoud gemeentelijke eigendommen: gebouwen en straten
            Pleinen, bermen en plantsoenen
            Personele organisatie technische dienst
            Opvolging meldingskaarten
            Containerpark
            Begraafplaatsen
            Monumenten en landschappen
            Nutsvoorzieningen

Pierre Nelissen, schepen (3 jaar: 01.01.13 tem 31.12.15) – Open VLD
Astrid Puts, schepen (3 jaar: 01.01.16 tem 31.12.18) – Open VLD
            Sport
            Sportinfrastructuur
            Bibliotheken
            Cultureel erfgoed en archeologisch patrimonium
            Personeel
            ICT
            Juridische zaken

Anita Jeurissen, schepen (3 jaar: 01.01.13 tem 31.12.15) – Open VLD
Viviane Schellingen, schepen (3 jaar: 01.01.16 tem 31.12.18) – Open VLD
            Jeugd
            Jeugd- en onderwijsinfrastructuur
            Onderwijs (gemeentelijk en ander)
            Academie voor muziek en woord en beeldende kunsten
            Gelijke kansenbeleid
            Lanaken Preventief gezond
            Gezin
            Kinderopvang
            PWA


Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt gedurende de eerste twee jaar (01.01.13 tem 31.12.14) ingevuld door burgemeester Marino Keulen.
Het resterende deel van deze legislatuur, vier jaar dus (01.01.15 tem 31.12.18)
zal Stefan Meulemans voorzitter zijn van de gemeenteraad van Lanaken.